Hpmc

 • HPMC For Drymix Mortar

  “Drymix Mortar” üçin HPMC

  Drymix minom senagatynda giňden ulanylýar.Suwda eräp, aýdyň çözgüdi emele getirip biler.Howanyň möhüm goşundylary hökmünde Gidroksiproýpil metil sellýuloza suwuň saklanmagyny ýokarlandyryp, işleýşini ýokarlandyryp we açyk wagty we ş.m.

   

 • hpmc

  Hpmc

  Ion däl sellýuloza efiriniň gidroksipropil metil sellýuloza görnüşleri, galyňlaşdyryjy, baglaýjy, filmiň öňki, surfaktant, goraýjy kolloid, çalgy ýagy, emulsifikator we asma we suw saklaýyş kömegi hökmünde ak reňkli ak reňkli tozan bolup durýar.Mundan başga-da, sellýuloza efirleriniň görnüşleri termiki jelasiýanyň, metabolik inertsiýanyň, fermentlere garşylygyň, pes ysyň we tagamyň we PH durnuklylygynyň aýratynlyklaryny görkezýär.

 • hydroxy methyl propyl cellulose

  gidroksi metil propil sellýuloza

  1. HPMC ulanyp, kafel ýelimini suw bilen garyşdyrmak aňsat bolar we wagt tygşytlar.Has çalt we täsirli iş sebäpli, iş ukybyny ýokarlandyryp, çykdajylary azaldyp bileris.

 • hydroxy methyl propyl cellulose

  gidroksi metil propil sellýuloza

  Gidroksipropil metil sellýuloza (HPMC), sellýulozanyň aşgarlanmagy, eterifikasiýasy, zyýansyzlandyrylmagy we ýuwulmagy netijesinde alnan ion däl sellýuloza efiridir.HPMC-iň gowy galyňlaşdyryjy, dargadyjy, emulsiýa berýän, film emele getirýän we ş.m. ýokary hilli gurluşyk materiallary goşundylaryny öndürmek üçin ilkinji seçimdir. Gurluşyk materiallarynda HPMC-iň goşmaça mukdary gaty az, diňe 0,1% -1%, emma çalşyp bolmajak rol oýnaýar we gurluşyk materiallarynyň suwuň saklanmagyny, suwuklygyny we ýagyny ep-esli gowulaşdyryp biler.HPMC bilen goşulan gurluşyk materiallaryny garyşdyrmak we ulanmak, gurluşyk işgärleriniň iş netijeliligini ýokarlandyrmak, açyk wagty uzaltmak, baglanyşyk güýjüni ýokarlandyrmak we tekiz we näzik bir örtük emele getirmek has aňsatdyr.

 • China Hpmc

  Hytaý Hpmc

  1. suwda erän, ion däl sellýuloza sellýuloza efir
  2. yssyz, tagamsyz, zäherli däl, ak poroşok
  3. sowuk suwda eräp, aýdyň ýa-da azajyk ergin emele getirýär
  4. galyňlaşdyrmagyň, baglanyşdyrmagyň, dargatmagyň, emulsifikasiýa etmegiň, film emele getirmegiň, asmagyň, adsorbsiýanyň, jeliň, ýerüsti işjeňligiň, suwuň saklanmagynyň we goraýjy kolloidiň aýratynlyklary.

+86 13643317206