Täze önümler

 • Trucker cap

  Uckük daşaýan gapak

  Iň ýokary derejedäki 4 sany tikin çyzygy, poliester ter zolagyLogotip: Çap etmek, keşdelemek we ýylylyk geçiriş çap etmek, sublimasiýa çap etmek Sample Service: Boş nusgalar mugt.Nusga wagty: 3-5 gün Gaplamak: 50pcs / polybag / içki guty, 200pc / karton Kartonyň ululygy: 70 * 45 * 38cm GW: 15KG NW: 13KG Maksadymyz bäsdeşlik nyrhlarynda ýokary hilli önümler bermek we iň ýokary derejeli hyzmat töweregindäki sarp edijilere ...

 • visor

  visor

  “Müşderi üçin amatly, hil taýdan gönükdirilen, integratiw, täzelikçi” maksat hökmünde kabul edýäris.“Hakykat we dogruçyllyk”, golf üçin boş top şlýapa bilen keşdeli ýöriteleşdirilen mahabat moda kapasasy bilen Hytaý poliester Gün Visor üçin täzelenip boljak dizaýn üçin administrasiýamyz üçin ideal, firmamyzdaky islendik soraga hoş geldiňiz.Siziň bilen ýakymly işewür gatnaşyklary ýola goýmaga şat bolarys!Kebşirleýiş we ýöriteleşdirilen mahabat fashio bilen Hytaý poliester gün şöhlesiniň täzelenýän dizaýny ...

 • Snapback hat

  Snapback şlýapa

  Täze alyjy ýa-da öňki alyjy tapawudy ýok, “The Dark Novelty Cowboy Karnawal” festiwalynda iň köp satylýan “China Adult Luminous Snapback Fiber Optic Party” zawody üçin giňeldilen sözleme we ygtybarly gatnaşyklara ynanýarys, açyk gollar bilen, ähli gyzyklanýan alyjylary web sahypamyza girmäge ýa-da has giňişleýin maglumat üçin göni habarlaşmaga çagyryň.Zawodda iň köp satylýan Hytaý LED Rave Hat we Light up Hat bahasy, Önümlerimiziň we çözgütlerimiziň hemmesi int ...

 • winter polar fleecee hat

  gyş polýar ýüň şlýapa

  Dolandyryşyňyz üçin “başlamak üçin hil, ilki bilen goldaw bermek, müşderiler bilen duşuşmak üçin üznüksiz gowulaşmak we täzelik” esasy hil ýörelgesini dowam etdirýäris we hiliň maksady hökmünde “nol kemçilik, nol şikaýatlar”.Hyzmatymyzy has gowulaşdyrmak üçin, Hytaýyň gyş ýüň ýüplükli şlýapa üçin täze moda dizaýnynyň amatly satuw bahasyndan iň ýokary hilli önümleri hödürleýäris, habarlaşmak üçin ömrüň dürli gatlaklaryndan täze we köne geljegi garşylaýarys ...

 • Military cap

  Harby gapak

  Biziň çözgütlerimiz, adatça, ulanyjylar tarapyndan kabul edilýär we ynanýar we Hytaýyň lomaý satyjylary üçin yzygiderli ösýän maliýe we jemgyýetçilik talaplaryny ýerine ýetirip biler “Acu Tactical Outdoor Us” Harby Goşun Patrul Beýsbol Kapasy, Biziň işimiziň ýörelgesi, adatça ýokary hilli çözgütler, hünärmen kompaniýa, we çyn ýürekden aragatnaşyk.Uzak möhletli gurama gatnaşyklaryny döretmek üçin synag tertibini ýerleşdirmek üçin ähli dostlaryňyza hoş geldiňiz.Hytaýyň harby gapynyň lomaý satyjylary we Harby şlýapa bahasy, ...

 • promotional kids cap

  çagalar üçin mahabat

  Zawodyň çeşmesi bolan Hytaýda iň köp satylýan çagalar kepkasy Logotip Olimpiýa şlýapa Swin Caps, bize ynan, size ynan Awtoulag bölekleri pudagynda has uly jogap alaryn.Zawodyň çeşmesi China Swin Caps we Olimpiýa şlýapasynyň bahasy, Şu wagta çenli dtg a4 printeri bilen baglanyşykly önümimiz daşary ýurtlaryň köpüsinde we şäher merkezlerinde görkezilip bilner ...

 • micro fibre bucket hat

  mikro süýümli çelek şlýapa

  Öz çelek şlýapalaryňyzy dizaýn etmek üçin jikme-jiklikler, ýörite nagyşly çelek gapagy - Web sahypasyndaky ähli şlýapa stilleri, nagyş, çap, bellik we ş.m. nyşanlary özleşdirip bolýar - Web sahypasynda görkezilen ähli şlýapalar Excellent 1-i ulanmak üçin amatly, Müşderi Supremeokary Iň oňat üpjün edijini geljegimize ýetirmek üçin görkezmelerimiz. Häzirki döwürde, Professional Hytaý Hytaý üçin alyjylary has köp talap etmek üçin öz ugrumyzda iň täsirli eksportçylardan biri bolmak üçin elimizden gelenini edýäris ...

 • promotion knitted hat

  trikota hat şlýapa

  size aňsatlyk bilen ýokary hilli önümleri we çözgütleri, bäsdeşlik derejesini we iň oňat dükan goldawyny hödürläp bileris.Biziň barjak ýerimiz “Hytaý täze önümi Hytaýyň ýörite lomaý moda gyş ýylylygy OEM Rib trikota Hat şlýapa, trikota Be fasuly,“ Söwdaçylara, kärhana birleşiklerine we ýoldaşlaryna hoş geldiňiz! bize jaň etmek we özara artykmaçlyklar üçin hyzmatdaşlygy gözlemek üçin gurşaw.Hytaý täze önümi Hytaý şlýapa we bol ...

 • cotton embroidery cap

  pagta keşdesi

  Müşderiniň isleglerini has gowy kanagatlandyrmak üçin, ähli amallarymyz Hytaýyň ýörite bahasy üçin “Qualityokary hilli, bäsdeşlik bahasy, çalt hyzmat” şygarymyza laýyklykda ýerine ýetirilýär, keşdeli pagta beýtbol şlýapalary, puluňyzy ygtybarly saklaň ygtybarly iş.Hytaýda ygtybarly üpjün ediji bolup bileris diýip umyt edýäris.Hyzmatdaşlygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.Hytaýyň beýsbol kepkasy we kap bahasy üçin ýörite baha, Önümçiligi daşary söwda pudagy bilen birleşdirip ...

Önümleri maslahat beriň

Parent-child hat mother and daughter fisherman hat cute grass sunscreen sunshade hat spring and summer travel children’s basin hat child hat for baby

Ene-ata şlýapa ene we gyz balykçy ...

Ene-ata şlýapasy ene we gyz balykçy şlýapa ýakymly ot güneşli gün şöhlesi şlýapa bahar we tomus syýahat çagalar üçin çaga şlýapa çaga şlýapa Çagalar üçin bilelikdäki başlangyçlar bilen aramyzdaky işiň özara peýdaly boljakdygyna ynanýarys.8 ýyllyk eksportçy Hytaý Beýsbol şapkasy üçin 5 sany pagta pagta sport şapkasy moda şlýapa, çagalar üçin ýöriteleşdirilen mahabat şlýapalary, önümlerimiziň eksporty ...

Fisherman’s hat summer all-match sunscreen, sunshade, face-covering niche net red bucket hat

Balykçynyň şlýapasy, tomusda güneşli gün şöhlesi ...

Balykçy şlýapa tomusda gabat gelýän gün şöhlesi, gün şöhlesi, ýüzüni örtýän tor gyzyl çelek şlýapa 1. Mysal sargytlaryny kabul edip bilersiňizmi?Hawa, özümiziň zawodymyz we nusgalyk setirimiz ýaly edip bileris.2. Sargyt tassyklamak üçin näme bermeli?Sargyt mukdaryny, materialyny, logotipi gaýtadan işlemegiň tehnologiýasyny, tokly görnüşi, adaty ýa-da pagta kömekçi materialy, şlýapa maksadyny we gyssagly eltip beriň.Aralykda, jikme-jik surat ýa-da nusga bar.3. Müşderiniň nyşany bolmazdan, müşderi üçin sitata berip bilersiňizmi?Haýyş edýärin ...

Summer big brim fisherman hat women’s cotton and linen breathable anti-UV sun hat foldable all-match sun hat

Tomus uly gyrmyzy balykçy aýal düşek ...

Tomus uly gyrmyzy balykçy şlýapa aýal-gyzlaryň pagta we zygyr matadan UV garşy gün şlýapa bukulyp bilýän gün şlýapasy 1. Mysal sargytlaryny kabul edip bilersiňizmi?Hawa, özümiziň zawodymyz we nusgalyk setirimiz ýaly edip bileris.2. Sargyt tassyklamak üçin näme bermeli?Sargyt mukdaryny, materialyny, logotipi gaýtadan işlemegiň tehnologiýasyny, tokly görnüşi, adaty ýa-da pagta kömekçi materialy, şlýapa maksadyny we gyssagly eltip beriň.Aralykda, jikme-jik surat ýa-da nusga bar.3. Müşderiniň nyşany bolmazdan, cus üçin sitata berip bilersiňizmi?

Children’s hat spring and summer new deer cartoon fisherman hat cute baby basin hat girl outdoor sunscreen sun hat

Çagalaryň şlýapa ýaz we tomus täze keýik ...

Çagalar üçin şlýapa bahar we tomus täze keýik multfilmi balykçy şlýapa owadan çaga basseýn şlýapasy, açyk gün şöhlelerinden goraýan gün şlýapasy Bilelikdäki başlangyçlar bilen aramyzdaky işiň özara peýdaly boljakdygyna ynanýarys.8 ýyllyk eksportçy Hytaý Beýsbol şapkasy üçin 5 sany pagta pagta sport şapkasy moda şlýapa çagalar üçin ýöriteleşdirilen mahabat şlýapalary ýüklemek üçin önümlerimizi Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Japanaponiýa eksport edip, aňsatlyk bilen kepillendirip bileris.

Hat female summer wild net red fisherman hat female cute fashion cat shade sunscreen cap

Şlýapa aýal tomus ýabany tor gyzyl balykçy şlýapa ...

Şlýapa aýal tomus ýabany tor gyzyl balykçy şlýapa aýal ýakymly moda pişigi kölegeli gün şöhlesinden ýasalan gapak 1. Mysal sargytlaryny kabul edip bilersiňizmi?Hawa, özümiziň zawodymyz we nusgalyk setirimiz ýaly edip bileris.2. Sargyt tassyklamak üçin näme bermeli?Sargyt mukdaryny, materialyny, logotipi gaýtadan işlemegiň tehnologiýasyny, tokly görnüşi, adaty ýa-da pagta kömekçi materialy, şlýapa maksadyny we gyssagly eltip beriň.Aralykda, jikme-jik surat ýa-da nusga bar.3. Müşderiniň nyşany bolmazdan, müşderi üçin sitata berip bilersiňizmi?Programma bermegiňizi haýyş edýäris ...

New children’s hat spring solid color cartoon rice ball fisherman hat sun hat female baby boy pot hat

Täze çagalar şlýapa gaty reňkli awtoulag ...

Täze çagalar üçin şlýapa bahar gaty reňkli multfilm tüwi topy balykçy şlýapa aýal çaga küýzesi şlýapa Bilelikdäki başlangyçlar bilen aramyzdaky işiň özara peýdaly boljakdygyna ynanýarys.8 ýyllyk eksportçy Hytaý Beýsbol şapkasy üçin 5 panelli pagta sport şapkasy moda şlýapa çagalar üçin ýöriteleşdirilen mahabat şlýapalary ýüklemek üçin önümlerimizi Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Japanaponiýa, Koreýa, Aust ...

Hat new thin section lady color basin hat female casual wild soft girl student outdoor tide fisherman hat

Şlýapa täze inçe bölüm aýal reňkli basseýn şlýapa ...

Şlýapa täze inçe bölüm aýal reňkli basseýn şlýapa aýal tötänleýin ýabany ýumşak gyz okuwçy açyk balykçy balykçy şlýapa 1. Mysal buýrugyny kabul edip bilersiňizmi?Hawa, özümiziň zawodymyz we nusgalyk setirimiz ýaly edip bileris.2. Sargyt tassyklamak üçin näme bermeli?Sargyt mukdaryny, materialyny, logotipi gaýtadan işlemegiň tehnologiýasyny, tokly görnüşi, adaty ýa-da pagta kömekçi materialy, şlýapa maksadyny we gyssagly eltip beriň.Aralykda, jikme-jik surat ýa-da nusga bar.3. Müşderiniň nyşany bolmazdan, müşderi üçin sitata berip bilersiňizmi?Pl ...

Fisherman’s hat women’s summer thin black sunscreen hat all-match bucket hat tide cover face sunshade hat

Balykçy şlýapa aýallaryň tomus inçe ...

Balykçy şlýapa Aýallaryň tomusky inçe gara gün şöhlesinden ybarat şlýapa, ähli çelek şlýapa gapagy ýüzüne gün şöhlesiniň şlýapasy 1. Mysal sargytlaryny kabul edip bilersiňizmi?Hawa, özümiziň zawodymyz we nusgalyk setirimiz ýaly edip bileris.2. Sargyt tassyklamak üçin näme bermeli?Sargyt mukdaryny, materialyny, logotipi gaýtadan işlemegiň tehnologiýasyny, tokly görnüşi, adaty ýa-da pagta kömekçi materialy, şlýapa maksadyny we gyssagly eltip beriň.Aralykda, jikme-jik surat ýa-da nusga bar.3. Müşderiniň nyşany bolmazdan, sitata berip bilersiňizmi?

2022 hat female spring and summer number 7 baseball cap all-match simple net red tide brand curved brim sunshade cap

2022 şlýapa aýal bahar we tomus 7 belgisi ...

2022 şlýapa aýal bahar we tomus nomeri 7 beýsbol şapkasy, deňeşdirilen ýönekeý arassa gyzyl tolkun markasy egrilen gün şöhlesi

Wholesale Caps Custom Blank fitted Snapback Hat

Lomaý gapaklar “Custom Blank” “Snapback” şlýapa ýerleşdirildi

Lomaý gapaklar omörite boş gaplanan Snapback şlýapa materialy: 100% pagta, 100% poliester, pagta we poliester garyndysy, akril we ş.m. Ölçegi: Ulularyň ululygy, çagalaryň ululygy Erkekleriň şlýapa beýsbol kepkasy üçin logotip: Çap etmek, keşdelemek we ýylylyk geçirmek çap etmek, sublimasiýa çap etmek Sample Service: Boş nusgalary mugt.nusga wagty: 3-5 gün Gaplamak: 50pcs / polibag / içki guty, 200pc / karton Kartonyň ululygy: 70 * 45 * 38cm GW: 16KG NW: 14KG

Winter Beanie Hats Custom Logo Knitted Hat

Gyşky Beanie şlýapalary, ýörite trikota Hat şlýapa

Gyşky fasulka şlýapalary, ýörite trikota Hat şlýapalar2. Trikota Hat şlýapalaryna / Beanie şlýapa / Gyş şlýapa dizaýn edip, öz logotipiňizi goýup bilersiňiz.Her önümçilik prosesinde hilini, tejribeli QC-leri kepillendirmek we gaplamada bir gezek gözden geçirmek.Mata, keşde ýa-da çaphana we esbaplardan başlap, her önümçilik prosesiniň gowy hyzmatdaşlygy bilen her sargyt üçin gowşurylyş wagtyny kepillendirmek ...

China supplier 3D Embroidery Snapback Cap

Hytaý üpjün ediji 3D Embroidery Snapback Cap

Hytaý bilen üpjün ediji 3D Embroidery Snapback Cap Material: 100% pagta, 100% poliester, pagta we poliester garylan, akril we ş.m. Ölçegi: Ulularyň ululygy, çagalaryň ululygy Erkekleriň şlýapa beýsbol kepkasy üçin logotip: Çap etmek, keşdelemek we ýylylyk geçiriş çap etmek , sublimasiýa çap ediş nusgasy hyzmaty: boş nusgalar mugt.nusga wagty: 3-5 gün Gaplamak: 50pcs / polibag / içki guty, 200pc / karton Kartonyň ululygy: 70 * 45 * 38cm GW: 16KG NW: 14KG

HABARLAR

 • 2022-nji ýylyň maý aýynda milli dynç alyş

  1-nji maý köpmilletli - Zähmet güni Halkara Zähmet güni, 1-nji maý Halkara Zähmet güni, Zähmet güni we Halkara görkeziş güni diýlip hem tanalýar ...

 • Hytaý import we eksport ýarmarkasy

  SMART EXPO Hytaýyň import we eksport ýarmarkasy Şijiazhuang Wangjie tarapyndan redaktirlendi

 • 2022-nji ýylyň aprelinde milli dynç alyş

  1-nji aprel samsyklar güni (aprel samsyklar güni ýa-da ähli samsyklar güni) Wan samsyklar güni, gülkünç gün, aprel samsyklar güni hökmünde hem bellidir.Festiwal 1-nji aprelde Gregorian şäherinde ...

+86 13643317206