2022-nji ýylyň maý aýynda milli dynç alyş

1-nji maý

Köpmilletli - Zähmet güni
1-nji maý Halkara Zähmet güni, Zähmet güni we Halkara görkeziş güni diýlip hem atlandyrylýan Halkara Zähmet güni, halkara zähmet hereketi tarapyndan öňe sürülýän we her ýyl 1-nji maýda (1-nji maý) dünýäde işçiler we iş toparlary tarapyndan bellenilýän baýramçylykdyr. .Çikagodaky işçileriň sekiz sagatlap dowam eden söweşleri üçin ýaragly polisiýa tarapyndan gysylan Haýmarket wakasyny ýatlamak üçin dynç alyş.
3-nji maý
Polşa - Milli gün
Polşanyň milli güni, aslynda 22-nji iýul.

微信图片_20220506161122

5-nji maý

Japanaponiýa - Çagalar güni

Childrenaponiýanyň Çagalar güni, her ýyl Günbatar senenamasynyň (Gregorian senenamasy) 5-nji maýda bellenilýän Japaneseaponiýanyň baýramçylygy we milli baýramçylykdyr, bu hem Altyn hepdäniň soňky güni.Festiwal 1948-nji ýylyň 20-nji iýulynda Milli baýramçylyk günleri baradaky kanun bilen yglan edildi we durmuşa geçirildi.
Çäreler: Festiwalyň öňüsyrasynda ýa-da güni çagaly öýler howluda ýa-da balkonda karp bannerlerini galdyrarlar we serwi tortlaryny we tüwi köftelerini baýramçylyk nahary hökmünde ulanarlar.
Koreýa - Çagalar güni
Günorta Koreýada Çagalar güni 1923-nji ýylda başlandy we “Oglanlar güni” -den başlandy.Şeýle hem bu Günorta Koreýada her ýyl 5-nji maýda dynç alyş güni.
Çäreler: Ene-atalar adatça çagalaryny dynç alyşda bagtly etmek üçin bu gün seýilgählere, haýwanat baglaryna ýa-da beýleki dynç alyş ýerlerine äkidýärler.

8-nji maý

Eneler güni
Eneler güni ABŞ-da döräpdi.Bu festiwalyň başlangyjy Filadelfiýaly Anna visarwis boldy.1906-njy ýylyň 9-njy maýynda Anna visarwisiň ejesi tragiki ýagdaýda aradan çykdy.Ertesi ýyl, ejesini ýatlamak üçin çäreleri gurady we beýlekileri hem degişli ejelerine minnetdarlyk bildirdi.
: Eneler adatça bu gün sowgat alýarlar.Karnlar enelerine bagyşlanan güller hökmünde kabul edilýär, Hytaýdaky ene gül bolsa Wangyoucao ady bilen hem tanalýan Hemerokallisdir.

微信图片_20220506161108

9-njy maý

Russiýa - Beýik Watançylyk urşunda ýeňiş güni

1945-nji ýylyň 24-nji iýunynda Sowet Soýuzy Beýik Watançylyk urşunyň ýeňşini hatyralamak üçin Gyzyl meýdançada ilkinji harby paradyny geçirdi.Sowet Soýuzy dargansoň, Russiýa 1995-nji ýyldan bäri her ýyl 9-njy maýda oryeňiş güni harby paradyny geçirýär.

16-njy maý

Wesak
Wesak güni (Buddanyň doglan güni, ýuwunýan budda güni hem diýilýär) Buddanyň doglan, aň-bilim alan we ölen güni.
Wesak gününiň senesi her ýyl senenama laýyklykda kesgitlenýär we maý aýynda doly Aý gününe düşýär.Bu güni (ýa-da günleri) umumy dynç alyş güni hökmünde görkezýän ýurtlara Şri-Lanka, Malaýziýa, Mýanma, Taýland, Singapur, Wýetnam we ş.m. girýär. Wesak güni Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ykrar edileli bäri resmi halkara ady “Birleşen Milletler Guramasynyň güni”. Wesak ”.

20-nji maý

Kamerun - Milli gün

1960-njy ýylda Kamerunyň Fransuz mandaty Birleşen Milletler Guramasynyň kararlaryna laýyklykda garaşsyz boldy we Kamerun Respublikasyny döretdi.1972-nji ýylyň 20-nji maýynda referendum täze konstitusiýany kabul etdi, federal ulgamy ýatyrdy we merkezleşdirilen Kamerun Respublikasyny döretdi.1984-nji ýylyň ýanwar aýynda bu ýurduň ady Kamerun respublikasy diýlip atlandyryldy.20-nji maý Kamerunyň milli güni.

Çäreler: Şol wagt paýtagt oundaounde harby paradlar we paradlar geçirer, dabaralara prezident we hökümet işgärleri gatnaşar.

25-nji maý

Argentina - Maý rewolýusiýasyny ýatlamak güni

1810-njy ýylyň maý aýynda Argentina rewolýusiýasynyň ýyl dönümi, Buenos Aýresde Günorta Amerikadaky Ispaniýanyň koloniýasy La Platanyň gubernatoryny agdarmak üçin Döwlet Geňeşi döredilende 1810-njy ýylyň 25-nji maýy.Şonuň üçin 25-nji maý Argentinanyň Ynkylap güni we Argentinada milli baýramçylyk hökmünde bellendi.

Çäreler: Harby parad dabarasy geçirildi we häzirki prezident çykyş etdi;adamlar gutlamak üçin küýzelere we gaplara kakdylar;baýdaklar we şygarlar galdyryldy;adaty eşik geýen käbir aýallar bananlary gök lentalar bilen ýetirmek üçin märekäniň içinden geçdiler;we ş.m.

微信图片_20220506161137

Iordaniýa - Garaşsyzlyk güni

Iordaniýanyň garaşsyzlyk güni Ikinji jahan urşundan soň, Transýordan halkynyň Iňlis mandatyna garşy göreşi çalt ösdi.1946-njy ýylyň 22-nji martynda Transjordan Angliýa bilen London şertnamasyna gol çekdi, Iňlis mandatyny ýatyrdy we Angliýa Transýordanyň garaşsyzlygyny ykrar etdi.Şol ýylyň 25-nji maýynda Abdylla patyşa boldy (1946-njy ýyldan 1951-nji ýyla çenli şalyk sürdi).Countryurduň adyna Transýordaniýanyň Haşimit şalygy diýlip at berildi.

Çäreler: Milli garaşsyzlyk güni harby ulaglaryň ýörişleri, feýerwerk we beýleki çäreler bilen bellenilýär.

26-njy maý
Germaniýa - Atalar güni

Nemes atalar güni nemes dilinde aýdylýar: Watertag Atalar güni, gündogar Germaniýada “Männertag Erkekler güni” ýa-da “JenapHerrentag güni ”atly makalada çykyş etdi.Pasha baýramyndan başlap, dynç alyşdan 40-njy gün Germaniýada Atalar güni.

Çäreler: Germaniýanyň däp bolan Atalar güni çärelerinde erkekler bilelikde gezelenç edýärler ýa-da welosiped sürýärler;nemesleriň köpüsi Atalar gününi öýde ýa-da gysga wagtlaýyn, açyk barbekyu we şuňa meňzeşler bilen belleýärler.

Şijiazhuang tarapyndan redaktirlendiWangjie


Iş wagty: Maý-06-2022
+86 13643317206