Habarlar

 • 2022-nji ýylyň maý aýynda milli dynç alyş

  1-nji maý köpmilletli - Zähmet güni halkara zähmet güni, 1-nji maý Halkara zähmet güni, Zähmet güni we Halkara görkeziş güni diýlip hem atlandyrylýar, bu halkara zähmet hereketi tarapyndan öňe sürülýän we maý aýynda bütin dünýäde işçiler we işçi synplary tarapyndan bellenilýän baýramçylykdyr. 1 (M ...
  Koprak oka
 • Hytaý import we eksport ýarmarkasy

  SMART EXPO Hytaýyň import we eksport ýarmarkasy Şijiazhuang Wangjie tarapyndan redaktirlendi
  Koprak oka
 • 2022-nji ýylyň aprelinde milli dynç alyş

  1-nji aprel samsyklar güni (aprel samsyklar güni ýa-da ähli samsyklar güni) Wan samsyklar güni, gülkünç gün, aprel samsyklar güni hökmünde hem bellidir.Festiwal Gregorian senenamasynda 1-nji aprel.XIX asyrdan bäri Günbatarda meşhur halk festiwaly bolup, tanalmady ...
  Koprak oka
 • 2022-nji ýylyň mart aýynda milli dynç alyş

  3-nji mart Japanaponiýa - Gurjak güni Gurjak festiwaly, Şangsi festiwaly we şetdaly gül festiwaly diýlip hem atlandyrylýar, bu Japanaponiýanyň bäş esasy festiwalynyň biridir.Ilki bilen Aý senenamasynyň üçünji aýynyň üçünji gününde, Meiji dikeldilenden soň, üçünji güne üýtgedildi ...
  Koprak oka
 • 2022 Täze stil keşdeli balykçy şlýapa erkekler we aýallar köçe hip-hop şlýapa açyk güneşli şlýapa dynç alyş çelek şlýapa

  Üstünligimiz 1. Ajaýyp hil, bäsdeşlik bahasy, iň gowy hyzmat we çalt eltip bermek.2. Reňkler, material, şekil, stil we ş.m. şoňa görä ýasalyp bilner.3. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda hasaplaýyş nusgasy we täze nusga ýasap bileris.Balykçy şlýapa / çelek şlýapa üçin jikme-jiklikler: - Şlýapalaryň hemmesi ...
  Koprak oka
 • Januaryanwar aýynda milli dynç alyş

  1-nji ýanwar Köp ýurtly-Täze ýyl güni, ýagny Gregorian senenamasynyň 1-nji ýanwary dünýäniň köp ýurtlary tarapyndan köplenç “Täze ýyl” diýilýär.Angliýa: Täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda her bir öýde çüýşede şerap, şkafda et bolmaly.Belg ...
  Koprak oka
 • Dekabr aýynda milli dynç alyş

  1-nji dekabr Rumyniýa-Milli jebislik güni Rumyniýanyň milli güni her ýylyň 1-nji dekabrynda bellenilýär.1918-nji ýylyň 1-nji dekabrynda Transilwaniýa bilen Rumyniýa Patyşalygynyň birleşmegini hatyralamak üçin Rumyniýa tarapyndan “Beýik Bileleşik güni” diýilýär. Çäreler: Rumyniýa şapkada harby parad geçirer ...
  Koprak oka
 • Şükür güni hakda!

  NOOK 1 Diňe Amerikalylar Şükür bagşyny belleýärler Şükür bagşy Amerikalylar tarapyndan döredilen baýramçylyk.Asyllyk näme?Diňe Amerikalylar ýaşapdyr.Bu festiwalyň gelip çykyşyny dini taýdan yzarlanan 102 puritanlyny alyp barýan meşhur “Maý gülü” -den alyp bolar ...
  Koprak oka
 • Noýabr aýynda milli dynç alyş

  1-nji noýabr Aliair-ynkylap festiwaly 1830-njy ýylda Aliair fransuz koloniýasyna öwrüldi.Ikinji jahan urşundan soň Aliairde milli azatlyk ugrundaky göreş günsaýyn ýokarlandy.1954-nji ýylyň oktýabr aýynda käbir ýaşlar partiýasynyň agzalary Milli azat ediş frontyny döretdiler, onuň maksatnamasy milli maksatly bolmaga çalyşýar ...
  Koprak oka
 • Oktýabr aýynda milli dynç alyş

  1-nji oktýabr Nigeriýa-Milli gün Nigeriýa Afrikanyň gadymy ýurdy.Biziň eramyzyň VIII asyrynda Zagawa çarwalary Çad kölüniň töwereginde Kanem-Bornou imperiýasyny gurupdyrlar.Portugaliýa 1472-nji ýylda çozdy. XVI asyryň ortalarynda Iňlisler çozdy.1914-nji ýylda Iňlis koloniýasyna öwrüldi we “...
  Koprak oka
 • 2021 T NEWZE ÖNÜMLER

  Üstünligimiz 1. Ajaýyp hil, bäsdeşlik bahasy, iň gowy hyzmat we çalt eltip bermek.2. Reňkler, material, şekil, stil we ş.m. şoňa görä ýasalyp bilner.3. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda hasaplaýyş nusgasy we täze nusga ýasap bileris.Deňiz şlýapa balykçysy, çelek şlýapa, tomus saman şlýapa üçin jikme-jiklikler: ...
  Koprak oka
 • Şlýapa öndürijisi, logotipi gaýtadan işlemegiň usuly bilen tanyşdyrýar

  Şlýapadaky logotip nagşy, şlýapadaky moda elementidir.Şlýapalaryň köpüsinde öň logotip bar.Köplenç şlýapalara degenimizde, şlýapadaky logotipiň gaýtadan işleniş usulynyň başgaçadygyny göreris.Bu gün men şlýapa nyşanyny gaýtadan işlemegiň esasy usullaryny hödürlärin.Häzirki wagtda umumy şlýapa ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2
+86 13643317206