2022-nji ýylyň aprelinde milli dynç alyş

1-nji aprel

Aprel samsyklar güni(Apreliň samsyklar güni ýa-da ähli samsyklar güni) Wan samsyklar güni, gülkünç gün, aprel samsyklar güni hökmünde hem bellidir.Festiwal Gregorian senenamasynda 1-nji aprel.XIX asyrdan bäri Günbatarda meşhur halk festiwaly bolup, hiç bir ýurt tarapyndan kanuny festiwal hökmünde ykrar edilmedi.

10-njy aprel
Wýetnam - Hung King festiwaly
“Hung King” festiwaly Wýetnamda her ýyl “Hung King” ýa-da “Hung King” -i hatyralamak üçin her aýyň 8-den 11-nji gününe çenli geçirilýän festiwaldyr.Wýetnamlylar henizem bu festiwala uly ähmiýet berýärler.Bu festiwalyň ähmiýeti hytaý halkynyň Sary imperatora ybadat etmegine deňdir.Wýetnam hökümetiniň bu festiwala Birleşen Milletler Guramasynyň Bütindünýä mirasynyň sanawy hökmünde ýüz tutjakdygy aýdylýar.
Çäreler: Adamlar bu iki görnüşli iýmit öndürerler (tegelek birine Banh giay, inedördül meýdana Banh chung - zongzi diýilýär) (kwadrat zongzi "ýer torty" hem diýilýär), ata-babalara çokunmak, takwa bolmak we suw içmek we çeşmesi hakda pikir etmek däbi.
13-nji aprel
Günorta-Gündogar Aziýa - Songkran festiwaly
Songkran festiwaly, “Songkran Festiwaly” diýlip hem atlandyrylýar, Taýlandda, Laosda, Hytaýdaky Dai etnik toparynda we Kambojada däp bolan festiwaldyr.Üç günlük festiwal her ýyl Gregorian senenamasynyň 13-15-nji aprelinde geçirilýär.Songkran adyna Songkran diýilýär, sebäbi Günorta-Gündogar Aziýanyň ýaşaýjylary Gün zodiakyň ilkinji öýüne, Aries gününe geçende, şol gün täze ýylyň başyny görkezýär diýip hasaplaýarlar.
Çäreler: Festiwalyň esasy çäreleri monahlara ýagşy işler etmek, suwa düşmek we arassalamak, birek-birege ak pata bermek üçin birek-birege suw sepmek, ýaşululara ybadat etmek, haýwanlary boşatmak, aýdym aýtmak we tans oýunlaryny öz içine alýar.
14-nji aprel
Bangladeş - täze ýyl
Adatça Poila Baisakh diýlip atlandyrylýan Bangladeş Täze ýyl baýramçylygy Bangladeş senenamasynyň ilkinji güni we Bangladeşiň resmi senenamasydyr.14-nji aprelde Bangladeş bu baýramçylygy belleýär, 14/15-nji aprelde bolsa Bengaliler Hindistanyň Günbatar Bengal, Tripura we Assam ştatlarynda dine garamazdan baýramçylygy belleýärler.
Çäreler: Adamlar täze eşik geýip, dostlary we tanyşlary bilen süýji we şatlyk alyşarlar.Peopleaşlar ýaşulularynyň aýaklaryna degýärler we geljek ýyl üçin bereketlerini gözleýärler.Closeakyn garyndaşlary we ýakynlary başga birine sowgat we gutlag kartoçkalaryny iberýärler.
15-nji aprel
Köpmilletli - Juma güni haýyrly
“Good Friday” Isanyň haça çüýlenmegini we ölümini hatyralamak üçin hristian baýramçylygydyr, şonuň üçin bu baýram “Mukaddes anna”, “Sessiz anna”, katolikler bolsa “Gowy anna” diýip atlandyrýarlar.
Çäreler: Mukaddes gatnaşykdan, ertir namazlaryndan we agşam ybadatlaryndan başga-da katolik hristian jemagatlarynda “Gowy anna” ýörişleri hem bolýar.
17-nji aprel
Pasha
Rebbiň direliş güni diýlip hem atlandyrylýan Pasha, hristiançylygyň möhüm baýramlaryndan biridir.Ilkibaşda ýewreýleriň Pesah baýramy bilen bir gün boldy, ýöne buthana 4-nji asyrda Nikaýanyň ilkinji geňeşinde ýewreý senenamasyny ulanmazlyk kararyna geldi, şonuň üçin her bahar deňzinde doly aýa üýtgedildi.Birinji ýekşenbeden soň.
Nyşan:
Pasha ýumurtgalary: Adaty däp-dessurlara görä, festiwalda adamlar ýumurtgalary gaýnadýarlar we gyzyl reňkleýärler, bu bolsa guşuň aglaýan ganyny we durmuş hudaýy dünýä inenden soň bagty aňladýar.Ulular we çagalar üç ýa-da bäş topar bolup, Pasha ýumurtgalary bilen oýun oýnaýarlar
Pasha baýramy: Munuň sebäbi güýçli köpeliş ukybyna eýe, adamlar ony täze durmuşyň döredijisi hasaplaýarlar.Köp maşgalalar çagalara Pasha ýumurtgalaryny tapmak oýnuny oýnamak üçin pasha ýumurtgalaryny bag gazonyna goýýarlar.
25-nji aprel
Italiýa - azat ediş güni
Italiýanyň azat ediş güni her ýyl 25-nji aprel bolup, Italiýanyň azat ediş güni, Italiýanyň ýyl dönümi, garşylyk güni, ýubileý güni hem diýilýär.Faşistik re regimeimiň gutarandygyny we faşistleriň Italiýany basyp almagynyň soňuny bellemek.
Çäreler: Şol gün Italiýanyň “Üç reňkli oklar” aerobatika topary Rimde ýatlama dabarasynda italýan baýdagynyň reňklerini görkezýän gyzyl, ak we ýaşyl tüsse sepdi.
Awstraliýa - Anzak güni
“Awstraliýa Täze Zelandiýa urşuny ýatlamak güni” ýa-da “ANZAC ýatlama güni” atly köne terjimesi bolan Anzak güni, 1915-nji ýylyň 25-nji aprelinde Birinji Jahan Urşy esgerleri gününde Gallipoli söweşinde ölen Anzak goşunyny ýada salýar. umumy dynç alyşlar we Awstraliýada we Täze Zelandiýada möhüm baýramçylyklar.
Çäreler: Awstraliýanyň dürli künjeginden köp adam günüň dowamynda gül goýmak üçin Uruş ýadygärligine barar we köp adam döşüne geýmek üçin göknar gül satyn alar.
Müsür - Sinaýyň azat ediş güni
1979-njy ýylda Müsür Ysraýyl bilen parahatçylyk şertnamasyny baglaşdy.1980-nji ýylyň ýanwar aýyna çenli Müsür 1979-njy ýylda gol çekilen Müsür-Ysraýyl parahatçylyk şertnamasyna laýyklykda Sinaý ýarym adasynyň üçden iki bölegini yzyna aldy;1982-nji ýylda Müsür Sinaýyň üçden bir bölegini yzyna aldy., Sinaýyň hemmesi Müsüre gaýdyp geldi.Şondan bäri her ýyl 25-nji aprel Müsürdäki Sinaý ýarym adasynyň azat ediş gününe öwrüldi.
27-nji aprel
Gollandiýa - Patyşa güni
Patyşa güni, Gollandiýa Patyşalygynda monarhy bellemek üçin kanuny dynç alyşdyr.Häzirki wagtda Patyşa güni her ýyl 27-nji aprelde 2013-nji ýylda tagta çykan monarh Uilýam Aleksandryň doglan gününi bellemek üçin meýilleşdirilýär. Sundayekşenbe güni bolsa, dynç alyş bir gün öň ediler.Bu Gollandiýa Iň uly festiwal.
Çäreler: Bu gün adamlar her dürli mämişi enjamlaryny çykararlar;maşgalasy ýa-da dostlary täze ýyl üçin doga etmek üçin patyşa tortyny paýlaşmak üçin ýygnanarlar;Gaagada adamlar Patyşa gününiň öňüsyrasynda ajaýyp dabaralara başladylar;Haarlem meýdanynda ýüzüşleriň parady geçiriler.
Günorta Afrika - Erkinlik güni
Günorta Afrika azatlyk güni, Günorta Afrikanyň syýasy azatlygyny we 1994-nji ýylda aparteid ýatyrylandan soň Günorta Afrikanyň taryhynda ilkinji jyns taýdan däl saýlawy bellemek üçin döredilen baýramçylykdyr.

Şijiazhuang tarapyndan redaktirlendiWangjie


Iş wagty: 31-2022-nji mart
+86 13643317206