çagalar üçin mahabat

çagalar üçin mahabat

Gysga düşündiriş:

1. qualityokary hilli 6 panelli çaga gapagy
2. ýumşak pagta mata
3. çaganyň ululygy (54 sm)
4. ýumşak astar
5. ureapylmagyny sazlaň
6. colorhli reňk bar
7. Custöriteleşdirilen logo
8. Gaplamak: 50pcs / polybag / içki guty, 200pcs / karton
9. Kartonyň ululygy : 60 * 45 * 38CM
10. GW: 13KG
11. NW: 11KG


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawodyň çeşmesi bolan Hytaýyň iň köp satylýan önümini size hödürlemek üçin “excellentokary ajaýyp, öndürijilik, yhlas we ýer ýüzünde işlemek çemeleşmesi” ösüş teoriýasyny talap edýäris.

Çagalar kepkasy Logotip Olimpiýa şlýapa Swin Caps, Bize ynanyň, awtoulag bölekleri pudagynda has uly jogap alarsyňyz.
Zawodyň çeşmesi “China Swin Caps” we “Olimpiýa şlýapa” bahasy, Şu wagta çenli dtg a4 printeri bilen baglanyşykly önümimiz, daşary ýurtlaryň köpüsinde we maksatly traffik bilen gözlenýän şäher merkezlerinde görkezilip bilner.Biziň hemmämiz kanagatly harytlar bilen bar bolmak üçin doly güýjümiziň bardygyny göz öňüne getirýäris.Harytlaryňyzyň isleglerini ýygnamak we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy döretmek isläň.Biz örän çynlakaý söz berýäris: Iň ýokary hilli, has gowy baha;takyk satuw bahasy, has ýokary hilli.

Hytaýda mahabat pagta çal adaty 100% pagta sport çagalary oglanlar çagalar beýsbol kepkasy üçin hil we ösüş, söwda, söwda we marketing we Europeewropa stili üçin uly güýç hödürleýäris, alyjylar bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin tüýs ýürekden garaşýarys Bütin dünýä.Biz siziň bilen bilelikde kanagatlanarys diýip pikir edýäris.Şeýle hem, sarp edijileri önümçilik bölümimize baryp görmek we önümlerimizi satyn almak üçin mähirli garşylaýarys.
“China Children Custom Beanie” üçin Europeewropa stili “Hat we Kids Cap” -yň bahasy, Şu wagta çenli dtg a4 printeri bilen baglanyşykly önümimiz, daşary ýurtlaryň köpüsinde we maksatly traffik bilen gözlenýän şäher merkezlerinde görkezilip bilner.Biziň hemmämiz kanagatly harytlar bilen bar bolmak üçin doly güýjümiziň bardygyny göz öňüne getirýäris.Harytlaryňyzyň isleglerini ýygnamak we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy döretmek isläň.Biz örän çynlakaý söz berýäris: Iň ýokary hilli, has gowy baha;takyk satuw bahasy, has ýokary hilli.

Müşderiniň isleglerini iň oňat ýerine ýetirip bilmek üçin, ähli amallarymyz Hytaýda öndürilen maşgala keşdesi çaga beýtbol şapkasy, iň oňat baha üçin “Highokary ajaýyp, bäsdeşlik bahasy, çalt hyzmat” şygarymyza laýyklykda ýerine ýetirilýär. deň derejede Hytaý we halkara bazarlarynda ýokary hilli önümler gurmakda we öndürmekde öňdebaryjy boljakdygymyzy göz öňüne getiriň.Birek-birege goşmaça peýdalar üçin has köp dost bilen hyzmatdaşlyk etmegi umyt edýäris.
“China Caps” we “Beýsbol Caps” -yň iň oňat bahasy, Kompaniýamyzyň syýasaty “has gowy we güýçli, durnukly ösüş üçin ilki bilen hil”.Biziň maksadymyz “jemgyýet, müşderiler, işgärler, hyzmatdaşlar we kärhanalar üçin peýdaly peýdany gözlemek”.Dürli awtoulag zapas şaýlaryny öndürijiler, abatlaýyş dükany, awtoulag deň-duşlary bilen hyzmatdaşlyk etmek, soňam ajaýyp geljegi döretmek isleýäris!Sahypamyza göz aýlamak üçin wagt sarp edeniňiz üçin sag boluň we sahypamyzy gowulaşdyrmaga kömek edip biljek teklipleriňizi kabul ederis.

promotional kids cap01promotional kids cap02


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    +86 13643317206