visor

visor

Gysga düşündiriş:

1. material: agyr çotga pagta
2. Ölçegi: Ulularyň ululygy (58 sm)
3. Reňk: colorhli reňk bar
4: Logotip: omöriteleşdirilen logo
5. Gaplamak: 50pcs / polybag / içki guty, 200pcs / karton
6. Kartonyň ululygy : 60 * 45 * 28CM
7. GW: 12KG
8. NW: 10KG


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Müşderi üçin amatly, hil taýdan gönükdirilen, integratiw, täzelikçi” maksat hökmünde kabul edýäris.“Hakykat we dogruçyllyk”, golf üçin boş top şlýapa bilen keşdeli ýöriteleşdirilen mahabat moda kapasasy bilen Hytaý poliester Gün Visor üçin täzelenip boljak dizaýn üçin administrasiýamyz üçin ideal, firmamyzdaky islendik soraga hoş geldiňiz.Siziň bilen ýakymly işewür gatnaşyklary ýola goýmaga şat bolarys!
Kebşirleýiş we ýöriteleşdirilen mahabat moda gapaklarynyň bahasy bilen Hytaý poliester gün şöhlesiniň täzelenýän dizaýny, elmydama biziň kompaniýamyzda çözmeli çözgütleri tapyp bilersiňiz!Önümimiz we bilýän zatlarymyz barada soramaga hoş geldiňiz we awtoulag ätiýaçlyk şaýlarynda kömek edip bileris.-Eňiş gazanmak üçin siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Hytaýyň lomaý satyjylary üçin 100% “Wirgin Material Plasitc Cap Visor” -yň çözgüdi we abatlaýyş işleriniň ikisiniň hem üstünde durýandygymyz sebäpli, dükanlaryň möhüm ýerine ýetirilişi we giň kabul edilmegi bilen buýsanýarys, has köp işledik. 10 ýyldan gowrak.Biz ajaýyp çözgütlere we sarp edijiniň kömegine bagyşlanýarys.Şahsy gezelenç we ösen kiçi telekeçilik gollanmasy üçin hökman öz işimize baryp görmäge çagyrýarys.
“China Cap Accessories” we “Hat Visor” -yň lomaý satyjylary, ajaýyp hil, bäsdeşlik bahasy, wagtynda eltip bermek we ygtybarly hyzmat kepillendirilip bilner.Goşmaça soraglar üçin biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Sag boluň - Goldawyňyz bize yzygiderli ylham berýär.

Gowy işleýän önümler, ökde girdeji topary we satuwdan soňky önümler we hyzmatlar;Şeýle hem, biz bitewi köpçülikleýin maşgala bolduk, ähli adamlar Hytaýyň lomaý Hytaý Bulletproof Visor (NIJ standarty) üçin işewürlik bahasyna “birleşmek, bagyşlamak, çydamlylyk” bilen ýapyşýarlar, ygtybarly hil, müşderileriň ynamyny gazanmak hökman gowy netijelerimiziň altyn açarydyr!Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, web sahypamyza girmek ýa-da biziň bilen habarlaşmak üçin özüňizi doly arkaýyn duýuň.

Innowasiýa, ajaýyp we ygtybarlylyk kompaniýamyzyň esasy gymmatlyklarydyr.Häzirki wagtda bu ýörelgeler, Hytaý modasynyň aç-açan PVC Gün Visor Cap Clear PVC Visor üçin täzelenip boljak dizaýn üçin halkara derejesinde işjeň iş hökmünde üstünligimiziň esasyny düzýär, häzirki üstünlikler bilen kanagatlanamzok, ýöne synanyşýarys alyjynyň has şahsylaşdyrylan isleglerini kanagatlandyrmak üçin täzelik.Nireden bolsaňyzam, hoşniýetli haýyşyňyza garaşýarys we zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.Bizi saýlaň, ygtybarly üpjün edijiňiz bilen duşuşyp bilersiňiz.
China Sun Visor we PVC Visor bahasy üçin täzelenýän dizaýn, indi 8 ýyllyk önümçilik tejribämiz we dünýädäki müşderiler bilen söwda etmekde 5 ýyllyk tejribämiz bar.müşderilerimiz esasan Demirgazyk Amerikada, Afrikada we Gündogar Europeewropada paýlanýar.ýokary bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli önümleri üpjün edip bileris.

Cotton Sun Visor Cap1 Cotton Sun Visor Cap0


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    +86 13643317206