Snapback şlýapa

Snapback şlýapa

Gysga düşündiriş:

Qualityokary hilli moda dizaýny akril gapak Snapback
Material: 100% pagta, 65% poliester / 35% pagta, 100% poliester, 100% akril we ş.m.
Reňk: Gara, ak, gyzyl, gök, gülgüne, sary we ş.m. Ora-da islegiňize görä.
Ölçegi: 58cm-62 CM (ulularyň ululygy), 52CM-56CM (çagalaryň ululygy).
Logotip: keşde, çap, patch we ş.m.
Osapylmagy: Çeňňek we aýlaw, metal çelek, plastmassa yza çekmek we ş.m.
Gaplamak: polibagda 50 sany, 200 sany / kartonda


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Täze alyjy ýa-da öňki alyjy tapawudy ýok, “The Dark Novelty Cowboy Karnawal” festiwalynda iň köp satylýan “China Adult Luminous Snapback Fiber Optic Party” zawody üçin giňeldilen sözleme we ygtybarly gatnaşyklara ynanýarys, açyk gollar bilen, ähli gyzyklanýan alyjylary web sahypamyza girmäge ýa-da has giňişleýin maglumat üçin göni habarlaşmaga çagyryň.
Zawodda iň köp satylýan Hytaý LED Rave Hat we Light up Hat bahasy, Önümlerimiziň we çözgütlerimiziň hemmesi halkara hil standartlaryna laýyk gelýär we dünýäniň dürli bazarlarynda ýokary baha berilýär.Önümlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Nearakyn geljekde täze müşderiler bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Biziň işimiz, işgärleriň ülňülerini we jogapkärçiligini ýokarlandyrmak üçin köp tagalla edip, dolandyryşa, zehinli işgärleri ornaşdyrmaga we topar döretmeklige uly ähmiýet berýär.Korporasiýamyz IS9001 kepilnamasyna we Zawod söwda nokatlarynyň Europeanewropa CE şahadatnamasyna üstünlikli eýe boldy Hytaýyň lomaý ýöriteleşdirilen logosy “Unisex Snapback Sports Cap Hats”, önümlerimiz eksport edilmezden ozal berk barlanýar, şonuň üçin bütin dünýäde gowy abraý gazanýarys.Geljekde siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.
Zawod nokatlary, Hytaýyň gapagy we şlýapanyň bahasy, Ugandanyň bu pudagynda iň tejribeli üpjünçi bolmagy maksat edinýäris, döretmek prosedurasy we esasy önümlerimiziň ýokary hilini ýokarlandyrmak boýunça gözlegleri dowam etdirýäris.Şu wagta çenli harytlaryň sanawy yzygiderli täzelenip, dünýäniň dürli künjeklerinden müşderileri özüne çekdi.Çuňňur maglumatlary web sahypamyzda alyp bilersiňiz we satuwdan soňky toparymyz size gowy hilli maslahat beriş hyzmatyny hödürlär.Olar biziň zatlarymyzy doly ykrar etmegiňizi we kanagatlanarly gepleşik geçirmegiňizi üpjün ederler.Ugandadaky zawodymyza kiçi telekeçilik barlagy hem islän wagtyňyz kabul edilip bilner.Bagtly hyzmatdaşlyk etmek üçin soraglaryňyzy alarys diýip umyt edýärin.

3D keşdeli önümler bilen ýokary hilli Hytaý Hip-Hop Snapback Hat üçin ýokary hilli önümi we hyzmaty yzygiderli dowam etdirýändigimiz sebäpli has ýokary müşderiniň ýerine ýetirilişine we giň kabul edilmegine buýsanýarys, gündelik durmuşyň ähli gatlaklaryndan täze we köne geljegi garşylaýarys. uzak möhletli kompaniýanyň özara gatnaşygy we özara üstünlik gazanmak üçin biziň bilen gürleşmek!
Gowy hilli “China Snapback Hat” we “Embroidery Hat” -yň bahasy, Indi esasy müşderilerimize hyzmat edýän aýratyn we agressiw satuw toparymyz we köp şahamçamyz bar.Uzak möhletli işewür hyzmatdaşlygy gözleýäris we üpjün edijilerimiziň gysga we uzak möhletde şübhesiz peýdalanjakdyklaryny üpjün edýäris.

Acrylic Cap Snapback hat1 Acrylic Cap Snapback hat0

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    +86 13643317206