trikota hat şlýapa

trikota hat şlýapa

Gysga düşündiriş:

1. zolakly trikota hat şlýapa
2. 100% akril trikota hat şlýapa
3. Reňk: colorhli reňk bar
4: Logotip: omöriteleşdirilen logo
5. Gaplamak: 12pc / polbag, 60pcs / içki guty, 120pcs / karton
6. Kartonyň ululygy : 44 * 42 * 30CM
7. GW: 9.5KG
8. NW: 7.5KG


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

size aňsatlyk bilen ýokary hilli önümleri we çözgütleri, bäsdeşlik derejesini we iň oňat dükan goldawyny hödürläp bileris.Biziň barjak ýerimiz, Hytaýyň täze önümi Hytaýyň köpçülikleýin lomaý moda gyş ýylylygy OEM Rib trikota Hat şlýapa üçin “Siz bu ýere kynçylyk bilen gelýärsiňiz we size ýylgyrýarys”Trikota Be Beanie, Daşky gurşawyňyzyň ähli bölümlerinden alyjylary, kärhana birleşiklerini we ýoldaşlaryny çagyrýarys we özara artykmaçlyklar üçin hyzmatdaşlygy gözleýäris.
Hytaý täze önümi Hytaý şlýapa we Beanie bahasy, Biz ýokary hilli, bäsdeşlik nyrhyna we wagtynda eltilmegine we has gowy hyzmatyna ýapyşýarys we dünýäniň dürli künjeklerinden täze we köne işewür hyzmatdaşlarymyz bilen uzak möhletli gowy gatnaşyklar we hyzmatdaşlygy ýola goýmagy tüýs ýürekden umyt edýäris.Bize goşulmagyňyzy tüýs ýürekden garşylaýarys.

Müşderiniň gyzyklanmasyna oňyn we öňe gidiş garaýyş bilen kärhanamyz, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümlerimizi yzygiderli kämilleşdirýär we mundan beýläk howpsuzlyga, ygtybarlylyga, daşky gurşawyň talaplaryna we Hytaý üçin OEM zawodynyň täzeligine 100% akril gyşky sport futbol trikota Hat şlýapa sportyna üns berýär. Beanie, Hyzmatymyzy gowulandyrmaga we iň oňat hilli önümleri bäsdeşlik bahalary bilen üpjün etmäge hemişe çalyşarys.Islendik gözleg ýa-da teswir ýokary baha berilýär.Arkaýyn habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
Hytaý üçin OEM zawodyTrikota Be BeanieTrikota Be Beanie bahasy, Üznüksiz mümkinçilik bolsa-da, häzirki wagtda Wirjiniýa ştatyndaky daşary ýurtly täjirler bilen çynlakaý dostlukly gatnaşyk gurduk.Futbolka printer enjamy bilen baglanyşykly önümleriň köplenç oňat hilli bolmagy we çykdajylarynyň köp bolmagy sebäpli oňatdygyny çaklaýarys.

Biziň maksadymyz, adatça, ýokary hilli önümleri agressiw bahalarda bermek we dünýädäki alyjylara ýokary derejeli hyzmat bermek.Biz ISO9001, CE we GS kepillendirilen we ýokary hilli Hytaý moda sazlanylýan Snapback Boy Beýsbol şlýapa üçin ýokary hilli aýratynlyklaryna berk eýerýäris, kärhanamyz “bitewilige esaslanan, döredilen hyzmatdaşlyga, adamlara gönükdirilen, ýeňiş gazanmak” ýörelgesinden işleýär. -win hyzmatdaşlygy ”.Dünýäniň dürli künjeginden gelen telekeçi bilen ýakymly söýüşip bileris diýip umyt edýäris.
Gowy hilli “China Cap” we “Golf” bahasy, hil taýdan berk yzarlamalarymyz we satuwdan soňky hyzmatymyz sebäpli önümimiz dünýäde has meşhur bolýar.Müşderileriň köpüsi zawodymyza baryp görmek we sargyt bermek üçin geldi.Şeýle hem, görmäge gelen ýa-da olar üçin başga zatlar satyn almagy bize tabşyran daşary ýurtly dostlaram az däl.Hytaýa, şäherimize we zawodymyza gelmek üçin hoş geldiňiz!

beanies

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    +86 13643317206